Dịch từ "podlizać" từ Ba Lan sang Anh

PL

Nghĩa của "podlizać" trong tiếng Anh

PL

podlizać {động từ thể hoàn thành}

volume_up
podlizać

Ví dụ về cách dùng từ "podlizać" trong tiếng Tiếng Anh

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.