Dịch từ "centre bit" từ Anh sang Ý

EN

Nghĩa của "centre bit" trong tiếng Ý

EN

centre bit {danh từ}

volume_up
1. "for drilling"
centre bit (từ khác: center bit)

Ví dụ về cách dùng từ "centre bit" trong tiếng Tiếng Ý

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishLet me repeat, Mr Evans, that if my reply has been a bit off-centre, I would be very happy if you could tell me exactly what you meant by your question.
Mi consenta di ripetere, onorevole Evans, che se la mia risposta non ha centrato del tutto l'argomento, sarei molto felice se potesse dirmi esattamente che cosa intendesse con la sua domanda.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "centre bit":

centre bit
English

Cách dịch tương tự của từ "centre bit" trong tiếng Ý

centre danh từ
bit danh từ
drill bit danh từ
Italian
bit by bit
centre half danh từ
curb bit danh từ
to bit động từ