Dịch từ "instantly" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "instantly" trong tiếng Việt

EN instantly
volume_up
{trạng từ}

instantly (từ khác: immediately, right away)
bèn {trạng}
instantly (từ khác: immediately, right away)
liền {trạng}
instantly (từ khác: at once, immediately, in a flash, like a shot)
ngay lập tức {trạng}
instantly (từ khác: immediately, right)
tức thì {trạng}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "instantly":

instantly
instant