Dịch từ "inspiration" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "inspiration" trong tiếng Việt

EN inspiration
volume_up
{danh từ}

inspiration
cảm hứng {danh}
inspiration
inspiration

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "inspiration":

inspiration