Dịch từ "annual installment" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "annual installment" trong tiếng Việt

EN

annual installment {danh từ}

volume_up
annual installment

Cách dịch tương tự của từ "annual installment" trong tiếng Việt

annual tính từ