Dịch từ "to announce a marriage" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to announce a marriage" trong tiếng Việt

EN

to announce a marriage [ví dụ]

volume_up
to announce a marriage
báo hỉ {động}

Cách dịch tương tự của từ "to announce a marriage" trong tiếng Việt

a mạo từ
Vietnamese
marriage danh từ