Dịch từ "anisotropic" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anisotropic" trong tiếng Việt

EN

anisotropic {tính từ}

volume_up
1. vật lý
anisotropic
anisotropic