Dịch từ "animosity" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "animosity" trong tiếng Việt

EN

animosity {danh từ}

volume_up
animosity
animosity

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "animosity":

animosity