Dịch từ "animal husbandry" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "animal husbandry" trong tiếng Việt

EN

animal husbandry {danh từ}

volume_up
animal husbandry
animal husbandry

Cách dịch tương tự của từ "animal husbandry" trong tiếng Việt

husbandry danh từ
animal danh từ