Dịch từ "angular distance" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "angular distance" trong tiếng Việt

EN

angular distance {danh từ}

volume_up
1. toán học
angular distance

Cách dịch tương tự của từ "angular distance" trong tiếng Việt

angular tính từ
Vietnamese
distance danh từ