Dịch từ "Anglo-American" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Anglo-American" trong tiếng Việt

EN

Anglo-American {danh từ riêng}

volume_up
Anglo-American
Anh Mỹ {danh (r)}

Cách dịch tương tự của từ "Anglo-American" trong tiếng Việt

american tính từ