Dịch từ "angiosperm" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "angiosperm" trong tiếng Việt

EN

angiosperm {danh từ}

volume_up
1. thực vật học
angiosperm

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "angiosperm":

angiosperm