Dịch từ "angioma" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "angioma" trong tiếng Việt

EN

angioma {danh từ}

volume_up
1. y học
angioma
u mạch {danh}