EN

and {liên từ}

volume_up
and
{liên}
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh quay trở lại mức ban đầu.
I believe I possess the right combination of...and… .
Tôi có khả năng... ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Phải nói rằng cậu / cô... rất... có khả năng...
and
vả lại {liên}
and
với {liên}
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Với nhu cầu thường xuyên sử dụng..., chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Mong Quý công ty có thể xem xét đơn đặt... với giá... một...
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh / chị và gia quyến.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "hit-and-run":

hit-and-run