Dịch từ "analytical method" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "analytical method" trong tiếng Việt

EN

analytical method {danh từ}

volume_up
analytical method
analytical method

Cách dịch tương tự của từ "analytical method" trong tiếng Việt

method danh từ
to apply a method động từ