Dịch từ "to analyse" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to analyse" trong tiếng Việt

EN

to analyse [analysed|analysed] {động từ}

volume_up
1. Anh-Anh
to analyse (từ khác: to analyze)
phân tích {động}