Dịch từ "anal sex" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "anal sex" trong tiếng Việt

EN

anal sex {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "anal sex":

anal sex

Cách dịch tương tự của từ "anal sex" trong tiếng Việt

sex danh từ
to have sex động từ