Dịch từ "an immortal epic" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "an immortal epic" trong tiếng Việt

EN

an immortal epic {danh từ}

volume_up
an immortal epic

Ví dụ về cách dùng từ "an immortal epic" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishan immortal epic

Cách dịch tương tự của từ "an immortal epic" trong tiếng Việt

an mạo từ
Vietnamese
immortal tính từ
epic danh từ
epic tính từ