EN

amusing {tính từ}

volume_up
amusing (từ khác: glad, merry)
vui {tính}
amusing

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amusing":

amusing
amusement
amusement park