Dịch từ "Amur" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Amur" trong tiếng Việt

volume_up
Amur {danh (r)}
VI

Nghĩa của "sông Amur" trong tiếng Anh

sông Amur {danh (r)}
EN
EN

Amur {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Amur
sông Amur {danh (r)}
VI

sông Amur {danh từ riêng}

1. địa lý
sông Amur

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Amur":

Amur