Dịch từ "amphibious vehicle" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amphibious vehicle" trong tiếng Việt

EN

amphibious vehicle {danh từ}

volume_up
amphibious vehicle

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amphibious vehicle":

amphibious vehicle
English

Cách dịch tương tự của từ "amphibious vehicle" trong tiếng Việt

amphibious tính từ
Vietnamese
vehicle danh từ