Dịch từ "amphibious" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amphibious" trong tiếng Việt

EN

amphibious {tính từ}

volume_up
1. động vật học
amphibious

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amphibious":

amphibious
English
amphibious vehicle
English