Dịch từ "amphibian" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amphibian" trong tiếng Việt

EN

amphibian {tính từ}

volume_up
amphibian

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amphibian":

amphibian