Dịch từ "to amortize" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to amortize" trong tiếng Việt

EN

to amortize [amortized|amortized] {động từ}

volume_up
to amortize
trả dần {động}
to amortize
hoàn dần {động}