Dịch từ "amorphous" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amorphous" trong tiếng Việt

EN

amorphous {tính từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amorphous":

amorphous