Dịch từ "amnion" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "amnion" trong tiếng Việt

EN

amnion {danh từ}

volume_up
1. y học
amnion

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "amnion":

amnion