Dịch từ "American football" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "American football" trong tiếng Việt

EN

American football {danh từ}

volume_up
American football
bóng bầu dục {danh} (bóng đá Mỹ)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "American football":

American football

Cách dịch tương tự của từ "American football" trong tiếng Việt

american tính từ
football danh từ