Dịch từ "America" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "America" trong tiếng Việt

volume_up
America {danh (r)}
EN

America {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
America
châu Mỹ {danh (r)}
America
đất Mỹ {danh (r)}
America
Hoa Kỳ {danh (r)}
America
Mỹ {danh (r)}
America
nước Mỹ {danh (r)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "America":

America