Dịch từ "ambitious" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ambitious" trong tiếng Việt

EN

ambitious {tính từ}

volume_up
ambitious
ambitious (từ khác: aggressive)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ambitious":

ambitious