Dịch từ "ambassador at large" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ambassador at large" trong tiếng Việt

EN

ambassador at large {danh từ}

volume_up
ambassador at large

Ví dụ về cách dùng từ "ambassador at large" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishambassador at large

Cách dịch tương tự của từ "ambassador at large" trong tiếng Việt

ambassador danh từ
large tính từ
at giới từ
to be at large động từ