Dịch từ "alveolus" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alveolus" trong tiếng Việt

EN

alveolus {danh từ}

volume_up
1. giải phẫu học
alveolus
túi phổi {danh} (chuyên môn)
alveolus
ổ răng {danh} (chuyên môn)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alveolus":

alveolus