Dịch từ "alveolar sound" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alveolar sound" trong tiếng Việt

EN

alveolar sound {danh từ}

volume_up
1. ngôn ngữ học
alveolar sound

Cách dịch tương tự của từ "alveolar sound" trong tiếng Việt

alveolar tính từ
sound tính từ
sound danh từ
interdental sound danh từ
Vietnamese
warning sound danh từ
alveolar-dental sound danh từ
bilabial sound danh từ
Vietnamese
dental sound danh từ
Vietnamese
glottal sound danh từ
Vietnamese
labio-dental sound danh từ
Vietnamese