Dịch từ "alveolar" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alveolar" trong tiếng Việt

EN

alveolar {tính từ}

volume_up
1. giải phẫu học
alveolar
alveolar

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alveolar":

alveolar