Dịch từ "alumni association" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alumni association" trong tiếng Việt

EN

alumni association {danh từ}

volume_up
alumni association

Cách dịch tương tự của từ "alumni association" trong tiếng Việt

association danh từ