Dịch từ "aluminium" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aluminium" trong tiếng Việt

VI
EN

aluminium {danh từ}

volume_up
1. khoáng vật học
aluminium
nhôm {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "aluminium":

aluminium