Dịch từ "alum" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alum" trong tiếng Việt

VI
EN

alum {danh từ}

volume_up
1. hóa học
alum
phèn {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alum":

alum