Dịch từ "altruistic" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "altruistic" trong tiếng Việt

EN

altruistic {tính từ}

volume_up
altruistic
altruistic

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "altruistic":

altruistic
English