Dịch từ "altruism" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "altruism" trong tiếng Việt

EN

altruism {danh từ}

volume_up
altruism (từ khác: philanthropy)
bác ái {danh}
altruism
altruism

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "altruism":

altruism