Dịch từ "alternating" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alternating" trong tiếng Việt

EN

alternating {tính từ}

volume_up
alternating
alternating
alternating

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alternating":

alternating
English