Dịch từ "almond" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "almond" trong tiếng Việt

VI
EN

almond {danh từ}

volume_up
almond

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "almond":

almond