Dịch từ "alluvial ground" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alluvial ground" trong tiếng Việt

EN

alluvial ground {danh từ}

volume_up
alluvial ground (từ khác: warp)

Cách dịch tương tự của từ "alluvial ground" trong tiếng Việt

ground danh từ
breeding ground danh từ
burial ground danh từ
vantage ground danh từ
level ground danh từ
Vietnamese
on the ground trạng từ
drilling ground danh từ
Vietnamese