Dịch từ "alloy" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alloy" trong tiếng Việt

EN

alloy {danh từ}

volume_up
alloy

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alloy":

alloy