Dịch từ "allies" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "allies" trong tiếng Việt

EN

allies {số nhiều}

volume_up
allies
đồng minh {nhiều}