Dịch từ "alliance" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alliance" trong tiếng Việt

EN

alliance {danh từ}

volume_up
alliance (từ khác: float, gang, group, party, raft)
{danh}
alliance (từ khác: faction, party, sex)
phái {danh}
alliance
alliance (từ khác: associate)
alliance (từ khác: confederacy, confederation, league)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alliance":

alliance