Dịch từ "to allege" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to allege" trong tiếng Việt

EN

to allege [alleged|alleged] {động từ}

volume_up
cho là {động}
to allege
viện lý {động}