Dịch từ "all year round" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all year round" trong tiếng Việt

EN

all year round {trạng từ}

volume_up
all year round
quanh năm {trạng}
all year round

Ví dụ về cách dùng từ "all year round" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "all year round" trong tiếng Việt

year danh từ
Vietnamese
round danh từ
round tính từ
all danh từ