Dịch từ "all the way" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all the way" trong tiếng Việt

EN

all the way {trạng từ}

volume_up
all the way
all the way

Ví dụ về cách dùng từ "all the way" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "all the way":

all the way

Cách dịch tương tự của từ "all the way" trong tiếng Việt

way danh từ
all danh từ
all đại từ
Vietnamese
out of the way tính từ
Vietnamese
all the time trạng từ
Vietnamese