Dịch từ "all the time" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all the time" trong tiếng Việt

EN

all the time {trạng từ}

volume_up
all the time (từ khác: always, at all times, constantly)
luôn luôn {trạng}
all the time
hoài {trạng}
all the time (từ khác: always)

Ví dụ về cách dùng từ "all the time" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

EnglishI am tired all the time.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "all the time":

all the time

Cách dịch tương tự của từ "all the time" trong tiếng Việt

time danh từ
all danh từ