Dịch từ "all the more" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all the more" trong tiếng Việt

EN

all the more {trạng từ}

volume_up
all the more
all the more (từ khác: further)

Ví dụ về cách dùng từ "all the more" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "all the more" trong tiếng Việt

all danh từ
all đại từ
Vietnamese
more trạng từ
more tính từ
Những từ khác
English
  • all the more