Dịch từ "All Souls' Day" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "All Souls' Day" trong tiếng Việt

EN

All Souls' Day {danh từ}

volume_up
1. tôn giáo
All Souls' Day

Ví dụ về cách dùng từ "All Souls' Day" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "All Souls' Day" trong tiếng Việt

day danh từ
all danh từ
all đại từ
Vietnamese